Zajęcia cykliczne

Plan zajęć dodatkowych w ramach czesnego

lp. rodzaj zajęcia działania okres cele
 
1. projekt „ Czytanie rozwija”  - czytanie bajek i opowieści, zgodnie z założeniami programu „Czytających Przedszkoli”, codziennie  - doskonalenie umiejętności językowych,  
 - wzrost zrozumienia tekstów i poleceń.
 - rozwój koncentracji uwagi, myślenia, pamięci i wyobraźni, wyciszenia, inteligencji emocjonalnej, a w konsekwencji wzrost gotowości do nauki szkolnej,
 - dostarczenia wzorca pięknego czytania,
 - rozwój zainteresowań czytelniczych
 - spotkanie „Czytamy dzieciom” (studenci Uniwersytetu III Wieku), cotygodniowe
 - spotkanie z książką w bibliotece comiesięczne
2. projekt „Będę ładnie i poprawnie mówił”  - konsultacje logopedyczne (badania przesiewowe), raz w roku  - usprawnienie narządów mowy,
 - stymulacja funkcji głosowych i słuchowych,
 - poprawa jakości mowy
 - zabawy logopedyczne i logorytmiczne codziennie
3. zabawy z językiem angielskim  - słuchanie bajek i opowiadań w języku angielskim,
- ćwiczenia komunikacyjne,
- śpiewanie piosenek
w języku angielskim,
- wypowiadanie rymowanek, wierszyków,
- globalne czytanie wyrazów
codziennie  - osłuchanie z językiem angielskim,
 - poznawanie podstawowych słów,
 - nabywanie umiejętności powitania
 w języku obcym,
 - kształtowanie umiejętności czytania globalnego i    wypowiadania się w języku angielskim

4. projekt „ Sport to zdrowie”  - aerobik, raz w tygodniu - zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu przez dzieci,
- wyrabianie poczucia rytmu i estetyki ruchu,
- rozwijanie cech sprawności motorycznej: szybkości, siły, wytrzymałości.
 - warsztaty sprawnościowo-ruchowe, prowadzone przy wykorzystaniu metod:
♦    opowieści ruchowej,
♦    gimnastyki twórczej Rudolfa Labana,
♦    metody twórczej Karola Orffa,
♦    gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów,
♦   elementów ruchu rozwijającego Weroniki Sharborne.

cztery razy w tygodniu

5. lekcje ciszy   codzennie - budowanie poczucia własnej wartości,
- świadome kierowanie własnymi ruchami,
- wykształcenie umiejętności bycia
w bezruchu jako podstawy koncentracji uwagi,
- umiejętność wysłuchania innych osób.
6. projekt „Nie ma zdrowia bez czystości” - twórcze zajęcia,
- spotkanie z pielęgniarką
i dietetykiem,
- warsztaty dla rodziców,
- udział w programach ogólnopolskich
„ Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Mamo, tato, wolę wodę”
cyklicznie - nabywanie i bogacenie wiedzy
o zagrażających zdrowiu wirusach, bakteriach,
- propagowanie wśród dzieci zdrowia,
- wyrabianie nawyku dbania
o zdrowie,
7. Klub Małych Profesorków
- warsztaty twórcze
i eksperymentalne
co dwa tygodnie - rozbudzenie zainteresowania światem oraz zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi, chemicznymi,
- wyjaśnienie praw rządzących
w otaczającej nas przyrodzie,
- rozbudzanie kreatywności
i wyobraźni dzieci
8. projekt „Powrót
do źródeł czasu”
warsztaty muzealne w Muzeum Ziemi Wieluńskiej comięsiecznie - zapoznanie z charakterystycznymi cechami budownictwa klasztornego z XVII w., zabytkami archeologicznymi,
- zdobywanie wiadomości
o zbiorach archeologicznych, etnograficznych, historycznych
i sztuki,
- kształtowanie obrazu podwieluńskiej wsi z przeszłości
w postaci dawnych narzędzi rolniczych, różnorodnych przyrządów, wykorzystywanych przez mieszkańców wsi, strojów regionalnych,
- aktywny  udział w warsztatach m.in. sztuki ludowej
warsztaty etnograficzne cyklicznie - poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu,
- rozwijanie wartości rodzinnych związanych z kulturą wspólnoty lokalnej,
- rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej
9. warsztaty teatralne i umuzykalniające  - spotkania z aktorami miesięcznie - swobodne poprawne wysławianie się,
- wykształcenie poczucia pewności siebie,
- wyrażania własnych emocji za pomocą słów i gestów.
 - warsztaty teatralne co drugi tydzień
10. projekt „Otwarte okno na świat”

- udział w światowym programie UNESCO,
- podejmowanie działań w kierunku polepszenia życia dzieci w krajach Trzeciego Świata,
- prezentacje multimedialne

cyklicznie - rozwijanie u dzieci poczucia tożsamości europejskiej i światowej,
- poznanie dziedzictwa kulturowego innych krajów,
- poszerzenie wiadomości o świecie,
- wspieranie integracji z innymi krajami
11. urodziny przedszkolaków i  żłobkowiczów - urodziny dziecka z wykorzystaniem Urodzinowego Słoneczka i Serduszka Dobrych Cech według "Kalendarza urodzin” - uświadomienie zmian, zachodzących w życiu człowieka,
- zrozumienie istoty upływu czasu,
- uświadomienie znaczenia celebrowania urodzin,
- utrwalenie nazw miesięcy
w kolejności ich występowania,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości,
-  rozwój komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej

 Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori