Regulamin serwisu

POJĘCIA:
"SERWIS” - Serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem odkrywcy-wiedzy.pl oraz wszystkie narzędzia i funkcje oferowane przez ten serwis.
"UŻYTKOWNIK" -  każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
"REGULAMIN" -  niniejsze uwarunkowania prawne regulujące odpowiedzialność funkcjonowania Serwisu.

ZADANIA SERWISU:
Serwis stworzony został dla:  informacji, inspiracji, edukacji i pomocy w uzyskaniu potrzebnych informacji.

PRAWA AUTORSKIE:
Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością firmy SHOCKSTUDIO Kalemba Arkadiusz, Pątnów 326a, 98-335 Pątnów, NIP: 832-194-53-98; zwana w dalszej części FIRMĄ.  Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Wizualne oznaczenie odkrywcy-wiedzy.pl oraz używane znaki na stronach Serwisu podlegają ochronie przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

TREŚCI / INFORMACJE:
Firma nie jest odpowiedzialna za treść ogłoszeń i obcych informacji umieszczanych na stronach Serwisu. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Informacje zawarte w Serwisie, programach i aplikacjach zamieszczonych na stronach www mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. Firma odpowiada za błędy lub pomyłki w Serwisie.

DANE OSOBOWE:
W ramach Serwisu Firma ma możliwość zbierania i przetwarzania danych osobowych w celach handlowych i marketingowych. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z polskim prawem oraz  z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień, a jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości treści tychże uregulowań  będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowości technicznego działania Serwisu oraz za ewentualne przerwy w dostępności Serwisu. Firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze strony internetowej odkrywcy-wiedzy.pl . Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Firma rezerwuje sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu oraz Polityki prywatności. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie dla korzystających z  Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori