Projekt "Daj mi czas"

Zapraszamy na II spotkanie „Jak pomóc swojemu dziecku?",
które odbędzie się 07 kwietnia 2015r. w godzinach 17.00 - 20.00
w Centrum Rehabilitacji IKE, Oś Armii Krajowj 16.

Partnerzy : Usługi Edukacyjno-Terapeutyczne – Szczyty;  Gabinet Logopedyczny „Gaduła”; Centrum Rehabilitacji IKE i Mobilny Gabinet Fizjoterapii FIZJO – PARTNER;
Cele:

 • szybka i fachowa opieka nad dzieckiem, wykazującym dysharmonie rozwojowe,
 • poprawa zdrowia dziecka, jego możliwości rozwojowych poprzez oddziaływanie terapeutów i rehabilitantów,
 • możliwość polepszenia jakości życia i kondycji psychicznej rodzin dzieci z problemami rozwojowymi,
 • zwiększenie kompetencji rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju ich dzieci,
 • wzrost świadomości rodziców odnośnie wpływu pozytywnych relacji rodzice-dzieci na ich prawidłowy rozwój.

Odbiorcy projektu to Rodzice: 

 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z ADHD,
 • dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i lekkim,
 • dzieci niesłyszące lub słabo słyszące,
 • dzieci niewidome lub słabo widzące,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • dzieci uzdolnione intelektualnie,
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania,
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • dzieci z niedostosowaniem społecznym lub zagrożone niedostosowaniem społecznym,
 •  dzieci szczególnie uzdolnione,
 • dzieci z chorobą przewlekłą.

Projekt „Daj mi czas” – powołanie zespołu wczesnej pomocy dzieciom z problemami rozwojowymi  

oraz zorganizowanie wsparcia ich rodzin.

Wstęp:

Projekt „Daj mi czas” – powołanie zespołu wczesnej pomocy dzieciom z problemami rozwojowymi oraz zorganizowanie wsparcia ich rodzin”. Koordynatorem projektu jest mgr Małgorzata Kalemba, dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Odkrywcy Wiedzy” w Wieluniu przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 30, doradca metodyczny.

Partnerami są:   Usługi Edukacyjno-Terapeutyczne – Wioleta Łakoma;  Centrum Rehabilitacji IKE i Mobilny Gabinet Fizjoterapii FIZJO – PARTNER, Gabinet Logopedyczny „Gaduła”.

Placówka działa zgodnie z filozofią Marii Montessori, włoskiej lekarki i pedagoga, której ideą jest wychowywanie dziecka i przygotowanie go do najlepszego startu w samodzielna życie. Tezą przewodnią tej pedagogiki są słowa, wypowiedziane przez dziecko do Montessori „Daj mi czas” na samodzielny rozwój w optymalnym dla mnie tempie, wybór kierunku, w który będę zmierzać i sposobu realizacji. Pedagogika włoskiej lekarki skierowana została do dzieci niepełnosprawnych, jednakże także wspaniale sprawdza się w pracy z dziećmi pełnosprawnymi. Pedagogika ta to towarzyszenie dziecku przez nauczyciela Montessori w zorganizowanym otoczeniu, które dziecko poznaje i opanowuje. Dziecko pracuje z materiałem rozwojowym, który uwzględnia stopień trudności, izoluje trudności, pobudza ciekawość i zainteresowanie, wyzwala zróżnicowane formy aktywności (z zakresu praktycznego dnia, sensoryki, mowy, matematyki, wychowania kosmicznego, wychowania artystycznego),  umożliwia samodzielną kontrolę błędu, poszukiwanie i odkrywanie zasad i różnych rozwiązań. Dziecko ma możliwość doświadczenia "zmaterializowanego, bardzo czytelnego" sukcesu. Czasami jest to pierwszy sukces, pierwsze własne osiągnięcie bez niczyjej pomocy i pierwsza ogromna satysfakcja z dobrze samodzielnie wykonanej pracy.

Przedsięwzięcie ściśle wpisuje się w „Strategię  Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Wieluń na lata 2014-2023”,
wieloletniego dokumentu  programowego, stworzonego dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego jej mieszkańców, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem. Strategia została opracowana na podstawie wnikliwej analizy problemów społecznych, dotyczących gminy Wieluń. Jednym z takich problemów jest niepełnosprawność. Jest wiele działań podejmowanych przez władzę miasta w zakresie zlikwidowania różnorodnych barier dla ludzi niepełnosprawnych, jednakże problemów nadal jest dużo w tym zakresie. Jednym z takich priorytetowych zadań jest dostęp do zespołu wsparcia dziecka od chwili urodzenia. Taka szybka i fachowa opieka nad dzieckiem, wykazującym dysharmonie rozwojowe daje możliwość polepszenia jakości życia i kondycji psychicznej rodzin dzieci z problemami rozwojowymi, zwiększenie kompetencji rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju ich dzieci, poprawa zdrowia dziecka, jego możliwości rozwojowych poprzez oddziaływanie terapeutów, wzrost świadomości rodziców odnośnie wpływu pozytywnych relacji rodzice-dzieci na ich prawidłowy rozwój. „Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Wieluń na lata 2014-2023” podkreśla potrzebę zaangażowania osób dobrej woli i organizacji społecznych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na terenie powiatu wieluńskiego działają placówki, podejmujące wiele działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Są to:

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, obejmujący swoim działaniem m.in. dzieci w wieku  szkolnym oraz rodziców dzieci od chwili urodzenia (poradnictwo i wsparcie finansowe rodzin),
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu,
 3.  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu – Warsztat Terapii Zajęciowej w Olewinie dla 25 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem głębokim i umiarkowanym,
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 5. Stowarzyszenie Integracyjne Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
  i ich Rodzin "Tacy Sami" 
 6. Publiczne Przedszkole nr 4 Wieluń Oś. Wyszyńskiego 44 ( 5 oddziałów integracyjnych w tym 24 dzieci niepełnosprawnych),
 7. Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu,
 8. Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu,
 9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach (opieką obejmuje dzieci od 5 do 23 lat),
 10. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieluniu.

Analizując statuty i działania, podejmowane przez w/w  podmioty mogę stwierdzić, że nasz roczny projekt „Daj mi czas” mógłby uzupełnić ich ofertę. Chcielibyśmy w przyszłości, aby podejmowane działania wpisały się w strategię na długie lata oraz stanowiły podstawę długofalowych zintegrowanych działań rozwojowych.

Odbiorcy projektu ( wiek 0 – 10 lat)

 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z ADHD,
 • dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i lekkim,
 • dzieci niesłyszące lub słabo słyszące,
 • dzieci niewidome lub słabo widzące,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • dzieci uzdolnione intelektualnie,
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania,
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • dzieci z niedostosowaniem społecznym lub zagrożone niedostosowaniem społecznym,
 •  dzieci szczególnie uzdolnione,
 • dzieci z chorobą przewlekłą,
 • rodzice w/w dzieci,
 • nauczyciele w/w dzieci.

Celami projektu w kierunku dziecka są:

 • uczenie wchodzenia w kontakt z drugim człowiekiem, trwania w kontakcie, ale także stopniowe wychodzenie  z kontaktu; 
 • nabieranie coraz większej samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu;
 • stymulacja rozwoju zgodnie z możliwościami i potrzebami dziecka;
 • pomoc w porządkowaniu doświadczeń;
 • kształcenie percepcji;
 • wdrażanie do skupiania uwagi;
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej; 
 • usprawnianie koordynacji przestrzennej;
 • usprawnianie  dużej i małej motoryki; 
 • kształcenie umiejętności współpracy z innym dzieckiem oraz w grupie;
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
 • rozwijanie motywacji do poznawania świata.

Do powodów, potwierdzających sensowność realizacji naszego projektu należą:

 1. We wczesnym okresie rozwoju układ nerwowy charakteryzuje się wyjątkowo dużą plastycznością, dzięki czemu istnieje możliwość skutecznej korekcji zaburzonych funkcji, a także kompensacji deficytów. 
 2. Małe dzieci są bardziej podatne na stosowane wobec nich programy usprawniania oraz czynią postępy szybciej niż starsze. 
 3. Umiejętności ćwiczone u małych dzieci łatwiej są uogólniane na nowe przedmioty, sytuacje oraz osoby. 
 4. Łatwiej jest uczyć nowych zachowań małe dzieci ze względu na to, iż wiele ich autystycznych zachowań ma mniejsze natężenie niż u starszych. 
 5. Terapii nie utrudniają treści, których się dziecko nauczyło wcześniej lub co wykształciło w formie nawyków i stereotypii (powszechny problem w każdej terapii, jak również edukacji, także u tzw. „normalnych” osób . Nie zdążyło ono jeszcze wykształcić tak trwałych przyzwyczajeń do określonych miejsc, ludzi i rutyn dnia czy własnej aktywności, jak to ma miejsce u dzieci starszych.) 
 6. Zaległości w zakresie wiadomości, umiejętności oraz sposobów działania, a także stopień ich odmienności od przyjętych i akceptowanych wzorów nie narosły jeszcze w znaczącym stopniu. Łatwiej jest dziecko przystosować do powszechnych oczekiwań oraz włączyć w grupę rówieśników czy do typowej instytucji opiekuńczej jak żłobek, przedszkole, itp. 
 7. To samo dotyczy rodziców dzieci – są oni w mniejszym stopniu usztywnieni przez wieloletnie doświadczenia z dzieckiem oraz ludźmi i instytucjami okazującymi im pomoc. 
 8. Rodzice małych dzieci są mniej wypaleni emocjonalnie oraz mają więcej entuzjazmu do poszukiwań i zmagań, jest w nich więcej nadziei na poprawę stanu dziecka. 
 9. Rodzice małych dzieci mają więcej energii i zaangażowania w dostarczanie dzieciom ukierunkowanych doświadczeń.
 10. Przy wczesnej interwencji terapeutycznej zmniejsza się zakres późniejszych oddziaływań, co
  niewątpliwie ma wpływ na obniżenie nakładu finansowego leczenia.
 11. Zwiększenie się satysfakcjonującego poziomu samodzielności.

Do składu grupy realizującej projekt należą profesjonaliści z różnych dziedzin edukacji i rehabilitacji małego dziecka. Wśród nas są pedagodzy, oligofrenopedagodzy,  certyfikowany terapeuta Johannsena, certyfikowany  terapeuta dysleksji, logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuci,  arteterapeuta, dogoterapeuci, hipoterapeuta, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, muzyki i plastyki. Prowadzimy również swoistą „terapię” za pomocą zindywidualizowanej pedagogiki Marii Montessori. Elastycznie podchodzimy do składu zespołu, gdy zaistnieje potrzeba to grupa zwiększy się o kolejnych fachowców.  

Dodatkowo wspaniałymi terapeutami są rodzice dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Będziemy ich wspierać w fachowym udzielaniu pomocy. Rodzice mają najlepszą intuicję względem swoich dzieci, w trakcie obserwacji dokonują wielu trafnych spostrzeżeń, które wraz z terapeutą mogą zniwelować. Czasami spostrzeżone zachowania, budzące niepokój rodzica po rozmowie z terapeutą mogą być rozwiane. Dlatego tak ważna jest szczera rozmowa z terapeutą. Czasami jednak rodzice mają lęk przed rozmową z terapeutą, oceną swojego dziecka, dlatego jednym z założeń naszego projektu jest założenie grupy wsparcia dla rodziców.

Działania realizowane w trakcie projektu:

 1. stworzenie zespołu wczesnej pomocy, składającego się ze w/w specjalistów,
 2. udzielanie praktycznych wskazówek i porad na temat pielęgnacji i opieki nad dzieckiem z problemami rozwojowymi, wspieranie właściwych relacji rodzic-dziecko, umożliwiających osiągnięcie maksymalnego dostępnego poziomu rozwoju dziecka,
 3. opracowanie indywidualnych programów terapii dla poszczególnych dzieci.
 4. możliwość otrzymania wczesnej interwencji terapeutycznej w postaci dwóch form:

a)      codzienne uczestnictwo dziecka w przedszkolu (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

 • oferta taka sama jak dla dziecka zdrowego,
 • integracja dziecka z innymi dziećmi,
 • dokonanie zindywidualizowanej oceny profilu psychoedukacyjnego PEP-R dziecka,
 • opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-terapeutycznego dziecka,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z oligofrenopedagogiem i terapeutą,
 • terapie, wynikające z orzeczenia o niepełnosprawności, wskazane w podstronach,
 • zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów,

b)      miesięczne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych ( opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) dzieci w wieku od 0 do 5 lat,

 • integracja dziecka z innymi dziećmi,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z oligofrenopedagogiem i terapeutą,
 • konieczne terapie, wynikające z orzeczenia o niepełnosprawności, wskazane w podstronach,
 • zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym przyjmowane jest do nas za darmo, korzystając z wszystkich propozycji. Dziecku z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju proponujemy 8 godzin miesięcznie za darmo. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych godzin.

Bezpłatna oferta nie dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w innej placówce.

Dla tych dzieci proponujemy płatną ofertę, uwzględniającą ich indywidualne potrzeby.             

W placówce pracujemy zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Tworzymy środowisko pełne stymulatorów nie tylko w zakresie sensoryki. Dziecko poznaje podstawy codziennego dnia, języka polskiego, matematyki, środowiska przyrodniczego poprzez zabawę z unikatowymi pomocami edukacyjnymi. Jesteśmy jedyni w powiecie wieluńskim, którzy pracują zgodnie z pedagogiką Marii Montessori. W naszym przedszkolu przygotowaliśmy salę sensoryczną. Mamy również teren zamknięty z certyfikowanym placem zabaw. 
       
Materiał,  na którym opiera się terapia Montessori to materiał rozwojowy nazywany "kluczem do świata". Znajduje się on w zasięgu wzroku dziecka, na otwartych regałach, zawsze na swoim miejscu, przygotowany do pracy i ułożony według określonych działów:
- praktyczne ćwiczenia dnia codziennego 
- kształcenia zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, smaku, węchu
- edukacja matematyczna
- edukacja językowa- wprowadzająca w sztukę pisania, czytania, rozwijająca mowę 
- wychowanie kosmiczne.
Terapia Montessori  polega na wydobywaniu z dziecka tego, co najlepsze” poprzez odkrywanie i rozwijanie umiejętności oraz potrzeb. 

Rezultaty projektu:
dla dziecka

 • rozwój samodzielności oraz wiary w swoje siły,
 • kształtowanie szacunku do porządku oraz pracy, 
 • wypracowanie zamiłowania do ciszy, 
 • kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i zbiorowej w atmosferze ciszy, 
 • osiąganie maksymalnej koncentracji na wykonywanym zadaniu, 
 • wypracowanie samokontroli, 
 • uniezależnienie od nagród, 
 • kształtowanie postawy wzajemnej pomocy bez rywalizacji, 
 • kształtowanie szacunku dla pracy innych osób, 
 • rozwój indywidualnych zdolności oraz umiejętności współpracy, 
 • osiąganie spontanicznej samodyscypliny, która wynika z dziecięcego posłuszeństwa oraz umiłowania do otoczenia,

dla rodziny

 • polepszenie jakości życia i kondycji psychicznej rodzin z dziećmi z problemami rozwojowymi,
 • zwiększenie kompetencji rodziców we wspomaganiu rozwoju dzieci,
 • poprawa zdrowia dziecka, jego możliwości rozwojowych poprzez oddziaływanie terapeutów,
 •  wzrost świadomości rodziców odnoście wpływu pozytywnych relacji rodzice-dzieci na ich prawidłowy rozwój.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori